Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Masco Kantoorspecialisten

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31042815

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen de besloten vennootschap Masco Kantoorinstallaties B.V., gevestigd te Amersfoort, verder te noemen "Masco", en haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen "de koper", welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de wet. 
2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor Masco slechts bindend, indien en voor zover deze door Masco schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, dan zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven. 
4. Masco wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper van de hand. Onder 'zaken' wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals projectsupport, montage, programmering en onderhoud. Onder 'koper' wordt tevens de opdrachtgever bedoeld.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

1. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Masco gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger en ongeacht of deze bevoegd was, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Masco. 
3. In het geval Masco de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van ieder begin van uitvoering dan wel levering c.q. het verrichten van de dienst, voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst. 
4. Masco heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnen twee werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien zij om haar moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan.

Artikel 3: Levering

1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door Masco af magazijn en gelden de prijzen franco grens. De levering van zaken door Masco aan de koper vindt plaats op het tijdstip, waarop de gekochte zaken bij de koper worden bezorgd dan wel op het tijdstip, waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, in het laatste geval ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoer draagt. 
2. Masco heeft het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen. 
3. Masco behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.
4. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de levering voor risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn zal Masco in overleg treden met de koper.
6. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd.
7. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.
8. Geleverde zaken worden in beginsel nimmer door Masco teruggenomen; in geval, om welke reden ook, Masco uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad, transport, opslag en verdere daaruit voort vloeiende kosten voor rekening van de koper.

Artikel 4: Reclames 1.

De koper dient de door hem gekochte zaak bij levering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere
hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan Masco te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging. 
2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin het verkeert op het tijdstip van de levering. 
3. Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van Masco worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en),waar de zaken zijn opgeslagen. Het is koper niet toegestaan deze zaken, zonder toestemming van Masco, retour te zenden.
Indien zulks wel geschiedt dan komen de kosten hiervan voor rekening van de koper.
4. Indien de koper niet binnen de in art.7 lid 3 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen zal de koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten ter zake. 
5. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van door Masco aan de koper verkochte en geleverde zaken zal eerst op de koper overgaan, indien en zodra de koper al haar verplichtingen jegens Masco ten volle heeft voldaan. 
2. Onder de verplichtingen als in lid 1 bedoeld worden tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan Masco verschuldigd is of wordt ter zake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen. 
3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan Masco te verpanden en de polis van deze verzekering aan Masco ter inzage te geven. 
4. De koper mag de door Masco afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren. 
5. Het is de koper verboden de door Masco afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.
6. Indien de koper zijn verplichtingen als in lid 3 en/of 4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Masco gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van Masco een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10%(tien ten honderd)van het door hem verschuldigde per dag dat hij in gebreke blijft. Het door koper verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar.

Artikel 6: aansprakelijkheid

1. Masco zal, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product. 
2. In geval van aansprakelijkheid van Masco ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke Masco heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als in lid 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Masco gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal Euro 2.268, -(tweeduizendtweehonderdachtenzestig Euro).
3. Op gebreken in de door Masco geleverde zaken of verrichte diensten brengt de koper binnen acht werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, jegens Masco een beroep te doen.
4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Masco ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering. 
5. De aansprakelijkheid van Masco voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in haar dienst zijn, doch van wier diensten zij gebruikt maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde. 
6.Indien een persoon als sub 5 bedoeld wordt aangesproken ter zake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van Masco, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door Masco jegens diens wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting. 
7. Masco zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade.

Artikel 7: Ontbinding

1. De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ont- binding wegens tekortkoming van Masco wordt uitgesloten. 
2. Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van Masco op waarde en schadevergoeding.

Artikel 8: schadevergoeding

1. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan zal de koper zijn gehouden aan Masco alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden ter zake van tekortkoming door de koper. 
2.Tot de schade als sub 1 behoort in ieder geval: een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopersverzuim tot aan die der algehele voldoening ten belopen van 1% per maand; alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van retourwissel, kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van Masco noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering, zulks met een minimum van Euro 227, -.

Artikel 9: Overgang van rechten

Indien Masco jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die die zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, onder bijzondere titel van de koper verkrijgt.


Artikel 10: toerekening tekortkomingen

1. Tot de tekortkomingen, waardoor Masco zijn verplichtingen niet kan nakomen, doch die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren: a. Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden. B.Een tekortkoming als gevolg van: stagnatie van de aanvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden; ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van. Masco, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt; schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komen de onvoorziene oorzaken; enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid. 
2. Indien Masco na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft zij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van haar afleveringsplicht.

Artikel 11: betaling

1. Door Masco aan koper geleverde zaken zullen door deze worden betaald binnen een termijn van dertig dagen, welke aanvangt op de dag, waarop de betreffende factuur door Masco aan hem is verzonden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. In geval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surseance van betaling door de koper zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. 
3. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het in art.9 lid 2 bepaalde. 
4. In geval van te late betaling is Masco gerechtigd ter zake van deze overeenkomst de aflevering van andere zaken op te schorten, dan wel gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen. 
5. Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdens de koper, zal steeds geacht worden te zijn geschied, in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente en invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Masco, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaart. 
6. Aan een vertegenwoordiger van Masco kunnen nimmer bevrijdende betalingen ter zake van het door Masco geleverde worden gedaan. 
7. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn ter zake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen voor rekening van de koper.

Artikel 12: intellectuele Eigendom

1.Alle gegevens en bescheiden door Masco vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk eigendom van Masco. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Masco noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Koper is jegens Masco aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben. 
2.De door Masco aan koper afgegeven gegevens en bescheiden worden eigendom van de koper en mogen door deze worden gebruikt, onder voorwaarde dat de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens Masco heeft voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Masco. 
3. In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke Masco van koper heeft verkregen, of via laatstgenoemde van derden heeft ontvangen, staat koper er jegens Masco voorin dat met de gebruikmaking van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart koper Masco tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hiervoor bedoeld tegen de gebruikmaking door Masco bezwaar maakt, is Masco zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond de gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Masco op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat laatstgenoemde tot enig schadevergoeding aan koper gehouden zal zijn.

Artikel 13: toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten, aangegaan door Masco, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. 
2. Alle geschillen uit de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmee verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amersfoort.

Vragen?
We helpen je graag. Pleeg onze klantenservice raad
Invoice Bank transfer Pin Cash
Mijn account
Je bent nog niet ingelogd. Log in om gebruik te maken van alle voordelen. Of maak nu je account aan!
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »